لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

مصرف گوشت و لبنیات ۸۵ درصد مردم جهان در نیم قرن گذشته سه برابر شده است

آمارهای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان می‌دهد که سرانه مصرف محصولات دامی در کشورهای در حال توسعه در طی نیم قرن گذشته سه برابر شده است.

آمارهای نیم قرن گذشته (از سال ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۵ میلادی) نشان می‌دهد که سرانه مصرف گوشت، شیر و سایر لبنیات در کل جهان حدود دو برابر افزایش یافته است. با این حال، نرخ تغییرات در کشورهای توسعه یافته سه مرتبه بیشتر از کشورهای در حال توسعه است

میانگین سرانه مصرف گوشت در کشورهای در حال توسعه در سال ۱۹۶۵ حدود ۲۸ کیلوگرم در مقابل ۱۸۶ کیلوگرم در کشورهای توسعه یافته بود.

سرانه مصرف گوشت در کشورهای در حال توسعه به ۵۵ کیلوگرم رسیده و تا سال ۲۰۳۰ به ۶۶ کیلوگرم افزایش خواهد یافت. این نرخ در کشورهای توسعه یافته ۲۱۷ کیلوگرم بوده و تا سال ۲۰۳۰ به ۲۲۱ کیلوگرم خواهد رسید.

همچنین میانگین سرانه مصرف شیر و دیگر محصولات لبنی در کشورهای در حال توسعه در سال ۱۹۶۵ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم در مقابل ۶۱.۵ کیلوگرم در کشورهای توسعه یافته بود.

سرانه مصرف شیر و دیگر محصولات لبنی در کشورهای در حال توسعه به ۴۱.۳ کیلوگرم رسیده و تا سال ۲۰۳۰ به ۴۵.۳ کیلوگرم افزایش خواهد یافت. این نرخ در کشورهای توسعه یافته ۹۵.۷ کیلوگرم بوده و تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰۰.۱ کیلوگرم خواهد رسید.

سرانه مصرف محصولات گوشتی و لبنی در کشورهای در حال گذار در حد وسط کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه قرار دارد.

با وجود اینکه مصرف گوشت و لبنیات در کشورهای توسعه یافته سه برابر کشورهای در حال توسعه است، اما سرانه مصرف این محصولات در کشورهای در حال توسعه در نیم قرن گذشته حدود ۳۰۰ درصد رشد یافته است. این در حالی است که کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار در همین مدت نرخ رشد ۱۰ تا ۴۰ درصدی را تجربه کردند.